Ostatni bezpłatny test LEK

1.Ostre zapalenie dróg żółciowych częściej występuje u:

Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.): Medycyna rodzinna, tom 1-2, Warszawa 2009, wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.312)

a) kobiet,

b) mężczyzn,

c) z jednakową częstością u obu płci.

2.Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów to zapalenie stawów:

Pediatria- „PEDIATRIA do LEP, Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego”, Anna Dobrzańska, Józef Ryżko, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd.1(s.750)

a) rozpoczynajże się przed 16 r.ż., trwające co najmniej 6 tyg. doprowadzające do utrwalonych zmian w narządzie ruchu z obecnością objawów pozastawowych,

b)rozpoczynajże się przed 6 r.ż., trwające co najmniej 6 tyg. doprowadzające do utrwalonych zmian w narządzie ruchu z obecnością objawów pozastawowych,

c)rozpoczynajże się przed 10 r.ż., trwające co najmniej 8 tyg. doprowadzające do utrwalonych zmian w narządzie ruchu z obecnością objawów pozastawowych.

3.Dodatkowy szew typu Z stosuje się w przypadku:

„Ostry brzuch”, Jan Kulig, Wojciech Nowak, PZWL, Warszawa 2007, wyd. 1 (s.125)

a) cholecystektomii,

b) appendektomii,

c) limfadenektomii

4.Hipoplastyczny siodełkowaty nos, zaburzenia rozwojowe układu kostnego, najczęściej w postaci chondrodysplazji, szerokie, krótkie ręce, krótkie paliczki dalsze, zaburzenia rozwojowe oczu i opóźnienie w rozwoju umysłowych to opis teratogennego uszkodzenia płodu przez leki:

Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2005, wydanie I (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.189)

a) przeciwpadaczkowe,

b) cytostatyczne,

c) antybiotyki.

5.Określ typ schizofrenii na podstawie opisanych objawów. Urojenia luźno powiązane, najczęściej o charakterze urojeń prześladowczych, ksobnych albo odsłonięcia czy oddziaływania. Ponadto omamy, głównie słuchowe. Chory słyszy głosy, pojedyncze lub kilku osób, często o przykrym charakterze (np. wyzywające go albo komentujące jego zachowanie), nakazujące wykonanie jakiejś czynności (imperatywy). Rzadziej zdarzają się omamy proste (pojedyncze dźwięki, stuki itp.). Zdarzają się też omamy somatyczne (inaczej omamy doznań cielesnych, cenestetyczne), węchowe. Omamy wzrokowe są o wiele rzadsze. Omamy są z reguły postrzegane przez chorego jako przykre, uciążliwe. Często obserwuje się zaburzenia napędu (pobudzenie), postawy wielkościowe, niedostosowanie afektywne. Jest to schizofrenia:

Jarema M, Rabe-Jabłońska J (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011 (s. 132)

a)hebefreniczna

b)katatoniczna

c)paranoidalna

 

6.Tomografia komputerowa klatki piersiowej umożliwia wykrycie guzów płuca o wymiarach:

Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.): Medycyna rodzinna, tom 1-2, Warszawa 2009, wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (s.273)

a) poniżej 1 cm,

b) poniżej 3 mm,

c) poniżej 5 mm.

7.Wentylację płuc zwykle prowadzi się za pomocą worka samorozprężalnego podłączonego z jednej strony do źródła tlenu, a z drugiej do maski twarzowej lub rurki dotchawiczej. Uciśnięcie worka jedną lub obiema rękami powoduje napełnienie płuc (jednokierunkowe zastawki znajdujące się na każdym końcu worka zapewniają przemieszczanie się gazu w kierunku pacjenta). Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej płuca objętość inflacyjną należy dostarczyć w ciągu:

Paul L. Mariono, Intensywna terapia, Elsevier Urban & Partner Wrocław, Wydanie III (s. 310-311)

 a) 1 s.,

b) 2 s,

c) 2 – 3 s.

8.Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej najwyższym nakazem etycznym lekarza jest:

Kodeks Etyki Lekarskiej (art. 2 ust. 2):

a) dobro chorego,

b) zdrowie chorego,

c) życie chorego.

9.Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres:

 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 44 i 45):

a) 6 miesięcy,

b) 12 miesięcy,

c) 24 miesięcy.

10.Zgodnie z pewną teorią organizm człowieka był porównywany do wielkiej maszyny, działającej z ogromną doskonałością i precyzją. Teoria ta doprowadziła do poznania człowieka, jego funkcji, ale to spowodowało, że reakcja na chorego człowieka została zawężona do perfekcyjnego naprawiania jego zdrowia jako uszkodzonej maszyny biologicznej, bez widzenia jako całości. Widzenie człowieka i świata oparte na opisanym wyżej paradygmacie doprowadziło do szybkiego rozwoju nauk ścisłych, a w medycynie do ogromnego postępu technicznego, który pozwolił na wykorzystanie metod analitycznych w badaniu ciała człowieka i biomedycznego pojęcia zdrowia. Twórcą tej teorii był:

„Zdrowie publiczne”, T.B. Kulik, M. Latalski, Czelej, Lublin 2002 (s. 16)

a) Herman Boerhaave,

b) Johann Caspar Lavater,

c) Kartezjusz.

ODPOWIEDZI

 1. a)
 2. a)
 3. b)
 4. a)
 5. c)
 6. b)
 7. a)
 8. a)
 9. b)
 10. c)

logo

Reklamy

Darmowy test LEK

1.Co określa liczba Hayflicka:

Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.): Medycyna rodzinna, tom 1-2, Warszawa 2009, wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.894)

a) ilość możliwych do zrealizowania w ciągu całego życia mitoz mogących się nadal dzielić komórek,

b)ilość możliwych do zrealizowania w ciągu całego życia mejoz mogących się nadal dzielić narządów,

c) ilość możliwych do zrealizowania w ciągu całego życia mitoz mogących się nadal dzielić tkanek.

2.Do gabinetu lekarza pediatry zgłosiła się mama ze swoim 4 letnim synkiem. Dziecko gorączkuje do 39 stopni C od dnia poprzedniego, wczoraj 2 razy zwymiotowało. Dzisiaj mama zauważyła u dziecka wysypkę. Badając dziecko lekarz stwierdził, że wysypka ma charakter drobnoplamisty, występuje na całym ciele, ale szczególnie w okolicy zgięć łokciowych i podkolanowych. Natomiast wokół ust i fałdów policzkowych skóra jest niezmieniona. Migdałki podniebienne są rozpulchnione, a język pokryty białym nalotem w części centralnej. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

„PEDIATRIA do LEP, Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego”, Anna Dobrzańska, Józef Ryżko, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd.1(s.702)

a) odra,

b) płonica,

c) różyczka.

3.Która część dwunastnicy najczęściej ulega uszkodzeniu w urazach jamy brzusznej:

„Ostry brzuch”, Jan Kulig, Wojciech Nowak, PZWL, Warszawa 2007, wyd. 1 (s.266)

a) opuszka,

b) część wstępująca,

c) część zstępująca.

4.Pomoc ręczną metodą Brachta stosuje się w:

Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2005, wydanie I (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.369)

a) położeniu poprzecznym płodu,

b) położeniu miednicowym płodu,

c) położeniu główkowym płodu.

5. Wskaż prawidłowo istotne klinicznie cechy farmakokinetyki Donepezylu:

Jarema M, Rabe-Jabłońska J (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011 (s. 530)

a) okres półtrwania – poniżej 4 godzin; usuwany przez sprzęganie, katabolizm w miejscu docelowym,

b) okres półtrwania – powyżej 72 godzin; katabolizowany przez CYP2D6 i CYP3A4 (możliwe interakcje),

c) okres półtrwania około 8 godzin; katabolizm przez CYP2D6 i CYP3A4 (możliwe interakcje)

6.Rozwiń skrót PSC:

Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.): Medycyna rodzinna, tom 1-2, Warszawa 2009, wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (s.307)

a) pierwotna marskość żółciowa wątroby,

b) pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych,

c) autoimmunologiczne zapalenie wątroby.

7.Osocze zawiera duże cząsteczki białek, które nie przenikają przez ściany naczyń włosowatych. Białka te (głównie albuminy) wytwarzają ciśnienie osmotyczne zwane ciśnieniem koloidoosmotycznym lub ciśnieniem onkotycznym. U osób zdrowych ciśnienie koloidoosmotyczne osocza wynosi w pozycji leżącej na wznak:

Paul L. Mariono, Intensywna terapia, Elsevier Urban & Partner Wrocław, Wydanie III (s. 271)

a) 20 mm Hg,

b) 25 mm Hg,

c) 30 mm Hg.

8.Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności leczniczej: całkowicie, lub częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych świadczeń. W przypadku jednak, gdy zaprzestanie działalności leczniczej:
jest spowodowane siłą wyższą, albo wynika z decyzji administracyjnej podjętej na podstawie odrębnych przepisów kierownik informuje wojewodę o czasowym całkowitym albo częściowym zaprzestaniu działalności, w terminie:

Ustawa o działalności leczniczej (art. 34 ust. 8):

a) 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zaprzestanie tej działalności,

b) 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zaprzestanie tej działalności,

c) 5 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zaprzestanie tej działalności.

9.Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym otępienie lub ciężkie zaburzenia zachowania i emocji uniemożliwiające samodzielną egzystencję oceniane jest według tabeli procentowej stałego, lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na (załącznik do rozp. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym… itd.):

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.)

a) od 45 do 60%,

b) od 30 do 70%,

c) 100%.

10.W wyniku badań i obserwacji stwierdzono, że niektóre choroby i dolegliwości mogą być związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Poszczególne składniki zanieczyszczonego powietrza charakteryzują się niekorzystnym oddziaływaniem. Na przykład, za obniżanie zdolności obronnych ustroju odpowiedzialny jest zwłaszcza:

„Zdrowie publiczne”, T.B. Kulik, M. Latalski, Czelej, Lublin 2002 (s. 58)

a) tlenek azotu

b) dwutlenek siarki

c) tlenek węgla

ODPOWIEDZI

1.a)

2.b)

3.c)

4.b)

5.b)

6.b)

7.a)

8.b)

9.c)

10.a)

logo

Ostatni darmowy test LDEK

1.Schorzenie metaboliczne dziedziczone autosomalnie recesywnie. Objawami są liczne zmiany pęcherzowe na skórze, fotowrażliwość, anemia hemolityczna
i powiększenie śledziony. Zęby, pomimo prawidłowego kształtu, wykazują czerwonoszare lub ciemnobrązowe zabarwienie. Jakiego schorzenia dotyczy ten opis?

 

Jańczuk Z.: „Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów Stomatologii”, wydanie III (dodruk), PZWL Warszawa 2008, str. 125

a) choroba hemolityczna noworodków,

b) alkaptonuria,

c) wrodzona porfiria.

2.Do gabinetu zgłosiła się 17 – letnia pacjenta, z powodu białych, nieprzeziernych plam na brzegach siecznych zębów 12, 11, 21, 22. Stomatolog po zebraniu wywiadu i przeprowadzeniu badania klinicznego stwierdził bardzo łagodną postać fluorozy zębów. Jakie będzie właściwe postępowanie w tym przypadku?

 

„Stomatologia dziecięca”; A. C. Cameron; wyd. II 2013 , str. 241,242

a) remineralizacja

b) mikroabrazja

c) zastosowanie licówek ceramicznych

3.Do gabinetu stomatologicznego trafił pacjent po urazie. Lekarz od początku zwrócił uwagę na asymetrię twarzy pacjenta związaną z przesunięciem linii pośrodkowej. Dolny odcinek twarzy jest przemieszczony w stronę prawą, gałąź żuchwy po stronie lewej jest dłuższa w porównaniu ze stroną prawą. Wewnątrzustnie lekarz stwierdza zgryz otwarty częściowy przedni, bardziej zaznaczony po stronie lewej. Jakie złamanie żuchwy można zdiagnozować u tego mężczyzny?

 

„Chirurgia szczękowo – twarzowa” L. Kryst, wyd. V, 2011, str. 292,293

a) izolowane złamanie lewostronne wyrostka kłykciowego żuchwy,

b) izolowane złamanie prawostronne wyrostka kłykciowego żuchwy,

c) brak prawidłowej odpowiedzi.

4.Jaka będzie kolejność procedur w trakcie wykonywania protezy szkieletowej umocowanej na elementach precyzyjnych, np. zatrzaskach?

 

„Protetyka stomatologiczna” E. Spiechowicz, wydanie VI, str. 470,471

 

a) szlifowanie zębów pod korony z zatrzaskami, dostosowanie koron bez olicowania w jamie ustnej, pobranie wycisku wraz z uzupełnieniami stałymi, wykonanie modelu roboczego, na którym tkwią korony z zatrzaskami, powielenie modelu roboczego, wykonanie metalowego szkieletu protezy, kontrola szkieletu w jamie ustnej pacjenta, olicowanie koron, ustawienie zębów sztucznych w protezie szkieletowej, kontrola próbnej protezy szkieletowej w jamie ustnej przy obecności olicowanych koron, równoczesne zacementowanie koron oraz oddanie gotowej protezy szkieletowej,

b) szlifowanie zębów pod korony z zatrzaskami, dostosowanie koron bez olicowania w jamie ustnej, olicowanie koron, zacementowanie koron, pobranie wycisku, wykonanie modelu roboczego, powielenie modelu roboczego, wykonanie metalowego szkieletu protezy, kontrola szkieletu w jamie ustnej pacjenta, ustawienie zębów sztucznych w protezie szkieletowej, kontrola próbnej protezy szkieletowej w jamie ustnej, oddanie gotowej protezy szkieletowej,

c) szlifowanie zębów pod korony z zatrzaskami, dostosowanie koron bez olicowania w jamie ustnej, pobranie wycisku wraz z uzupełnieniami stałymi, wykonanie modelu roboczego, na którym tkwią korony z zatrzaskami, powielenie modelu roboczego, wykonanie metalowego szkieletu protezy, olicowanie koron, zacementowanie koron, kontrola szkieletu w jamie ustnej pacjenta, ustawienie zębów sztucznych w protezie szkieletowej, kontrola próbnej protezy szkieletowej w jamie ustnej, oddanie gotowej protezy szkieletowej.
5.Irygacje zmniejszają stan zapalny dziąseł poprzez zmianę pH płytki, jej składu chemicznego oraz obniżenie poziomu niektórych cytokin w płynie dziąsłowym. Poziom których cytokiny zmniejsza się pod wpływem irygacji wodnych? (s.130, 237)

Praktyczna periodontologia kliniczna pod. red. Zbigniew Jańczuk, str. 130,237

 

a) IL – 1, TNFα, PGE2 ,

b) IL – 10, INFα, PGI2 ,

c) IL – 6, TNFβ, TXA2 .

6.Stomatolog podczas analizy symetrii poprzecznej na modelu gipsowym szczęki stwierdził, że odległość punktu pomiarowego I trzonowca od linii pośrodkowej po lewej stronie wynosi 21 mm, a po prawej stronie 26 mm. Wcześniej obliczona idealna szerokość tylna łuku zębowego u tego pacjenta powinna wynosić 42 mm. Jakie można w tym przypadku postawić wnioski?:

„Zarys współczesnej ortodoncji” I. Karłowska, wydanie III, 2008r. str. 134

a)niesymetryczne zwężenie tylne średnie

b)niesymetryczne poszerzenie tylne małe

c)niesymetryczne poszerzenie tylne średnie

7.Określ prawidłowo ph osocza:

Paul L. Mariono, Intensywna terapia, Elsevier Urban & Partner Wrocław, Wydanie III str. 266

a) 7,4,

b) 6,4,

c) 5,7.

8.Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi :

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 21 ust. 1 i 2

a) nie może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

b) może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta,

c) może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

9.W rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych
„przeciętne wynagrodzenie”

to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowane poczynając od:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 1

a) drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku,

b) pierwszego kwartału każdego roku przez okres jednego roku,

c) ostatniego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

 

 

10.Prekursorem badań nad zdrowiem rodziny był prof. Zbigniew Tyszka, który rozpoczął interdyscyplinarne badania nad rodziną w latach:

 

„Zdrowie publiczne”, T.B. Kulik, M. Latalski, Czelej, Lublin 2002 (s. 205)

a) pięćdziesiątych XX wieku,

b) sześćdziesiątych XX wieku,

c) osiemdziesiątych XX wieku.

ODPOWIEDZI

1.c)

2.a)

3.b)

4.a)

5.a)

6.b)

7.a)

8.b)

9.a)

10.c)

logo

Rozwiąż darmowy test LEK

1.Zespół Budda-Chiariego to:

Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.): Medycyna rodzinna, tom 1-2, Warszawa 2009, wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.309):

a) zakrzepica żył wątrobowych,

b) zakrzepica żyły głównej dolnej,

c) samoistne nadciśnienie wrotne.

2.Do epizodu hemolitycznego u dzieci z niedoborem dehydrogenazy-6-fosforanowej dochodzi po spożyciu:

„PEDIATRIA do LEP, Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego”, Anna Dobrzańska, Józef Ryżko, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd.1(s.590)

a) bobu,

b) serów pleśniowych,

c) kukurydzy.

3.Na SOR zgłosił się 45 letni pacjent. Skarży się na silne bóle brzucha promieniujące do kręgosłupa. Dolegliwości pojawiły się już w dniu wczorajszym. Dzisiaj 2 razy zwymiotował treścią pokarmową. Mężczyzna podaje, że 2 dni temu pił alkohol. Do tej pory nie leczył się przewlekle. W badaniu przedmiotowym lekarz stwierdził silną bolesność w okolicy nadbrzusza. Objaw Chełmońskiego (-). Objawy otrzewnowe (-). Objaw Goldflamma obustronnie (-). W badaniach dodatkowych WBC-20 x 103/uL, RBC-4,22 x 106/uL, CRP-85 mg/dl, ASPAT-100 U/L, ALAT-125 U/L, amylaza- 3000 U/L, lipaza- 800 U/L. Co należy podejrzewać u opisanego pacjenta:

„Ostry brzuch”, Jan Kulig, Wojciech Nowak, PZWL, Warszawa 2007, wyd. 1 (s.170)

a) ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego,

b) ostre zapalenie trzustki,

c) ostre zapalenie błony śluzowej żołądka.

4.Na czym polega test Manninga:

Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2005, wydanie I (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.440)

a)30-minutowa ultrasonograficzna obserwacja ruchów płodu, ruchów oddechowych, napięcia mięśniowego i płynu owodniowego w czasie rzeczywistym oraz na wykonaniu 30-minutowego niestresowego badania czynności serca płodu,

b)15-minutowa ultrasonograficzna obserwacja ruchów płodu, ruchów oddechowych, napięcia mięśniowego i płynu owodniowego w czasie rzeczywistym oraz na wykonaniu 15-minutowego niestresowego badania czynności serca płodu,

c)30-minutowa ultrasonograficzna obserwacja ruchów płodu, ruchów oddechowych, napięcia mięśniowego i płynu owodniowego w czasie rzeczywistym.

5.Pojęcie seksuologii w ujęciu międzydyscyplinarnym stworzył w roku 1906:

Jarema M, Rabe-Jabłońska J (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011 (s.385)

a) Iwan Bloch,

b) Zygmunt Freud,

c) Henry Havelock-Ellis.

 

6.Do gabinetu lekarza rodzinnego zgłosił się 45 letni mężczyzna. Od kilku miesięcy zauważył, że znacznie powiększyły mu się ręce i nogi. Dodatkowo ma od miesiąca chrypkę, która nie ustępuje pod wpływem leczenia. W badaniu przedmiotowym zwraca uwagę pogrubienie rysów twarzy i nieproporcjonalnie duże dłonie. HR-100/minutę, RR 150/70 mm Hg. U opisanego pacjenta można podejrzewać:

Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.): Medycyna rodzinna, tom 1-2, Warszawa 2009, wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (s.329)

a) akromegalię,

b) nadczynność tarczycy,

c) chorobę Addisona.

 

7.W ostrym krwotoku zmiany wielkości hematokrytu słabo korelują z ubytkiem objętości krwi i niedoborem krwinek czerwonych. Ostra utrata krwi dotyczy utraty całej krwi, z proporcjonalnym zmniejszeniem objętości osocza i liczby erytrocytów. W związku z tym we wczesnym okresie po ostrym krwawieniu wartości hematokrytu nie zmieniają się istotnie. Jeśli nie zastosuje się resuscytacji płynowej, to hematokryt może się zmniejszyć, gdyż hipowolemia, aktywując układ renina-angiotensyna-aldosteron, powoduje zahamowanie wydalania przez nerki sodu i wody i zwiększenie objętości krążącego osocza. Proces ten rozpoczyna się:

Paul L. Mariono, Intensywna terapia, Elsevier Urban & Partner Wrocław, Wydanie III (s. 244)

a) 2-4 godz. po ostrej utracie krwi i może trwać 14 godz., zanim dojdzie do całkowitego wyrównania,

b) 8-12 godz. po ostrej utracie krwi i może trwać kilka dni, zanim dojdzie do całkowitego wyrównania,

c) 24-36 godz. po ostrej utracie krwi i może trwać kilka dni, zanim dojdzie do całkowitego wyrównania.

8. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, o utracie dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza”:

Ustawa o Izbach Lekarskich (art. 49 ust. 7):

a) niezwłocznie,

b) w terminie 14 dni,

c) w terminie 30 dni.

9.Bezrobotni:

Źródło: Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 13 pkt 10)

a) nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu ani wypadkowemu

b) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium do dnia utraty prawa do nich

c) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia utraty pracy do dnia rozpoczęcia nowej pracy

10.Ołów należy do najdawniej poznanych trucizn występujących w środowisku. Dostaje się do organizmu człowieka głównie drogą pokarmową – z żywnością i wodą, oraz przez drogi oddechowe. Wchłonięty przenika do krwiobiegu (z dróg oddechowych bezpośrednio, zaś z żołądka i jelit żyłą wrotną przez wątrobę), gdzie transportowany jest przez błony erytrocytarne (90%). Rozmieszczenie ołowiu w różnych tkankach i narządach determinuje stopień ich unaczynienia i powinowactwo. W niewielkich ilościach akumulowany jest w nerkach, wątrobie, mięśniach i mózgu jako tzw. pula szybkowymienna. W tych narządach akumuluje się około:

„Zdrowie publiczne”, T.B. Kulik, M. Latalski, Czelej, Lublin 2002 (s. 63)

a) 2% ołowiu,

b) 5% ołowiu,

c) 10% ołowiu.

ODPOWIEDZI

1.a)

2.a)

3.b)

4. a)

5.a)

6.a)

7. b)

8. c)

9.b)

10.c)

logo

LDEK- BEZPŁATNY TEST

1.Przestrzeganie prawa Rebla pozwala zminimalizować negatywny wpływ wypełnień amalgamatowych na zdrowie jamy ustnej. Na czym ono polega?

Jańczuk Z.: „Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów Stomatologii”, wydanie III (dodruk), PZWL Warszawa 2008, str. 88

a) zasada nieprzekraczania liczby 6 wypełnień amalgamatowych średniej wielkości u jednego pacjenta,

b) zasada nieprzekraczania liczby 7 wypełnień amalgamatowych średniej wielkości u jednego pacjenta,

c) zasada nieprzekraczania liczby 8 wypełnień amalgamatowych średniej wielkości
u jednego pacjenta.

2. Do gabinetu zgłosił się 12 – letni pacjent na wizytę kontrolną. Lekarz nie stwierdził u niego nowych ubytków próchnicowych. Ostatnie lakierowanie zębów u dziecka miało miejsce 1 rok temu, dlatego stomatolog postanowił wykonać kontaktową fluoryzację metodą Knutsona. Jak wygląda metodyka zabiegu?

 

„Stomatologia wieku rozwojowego”; M. Szpringer – Nodzak, M. Wochna – Sobańska; wyd. IV 2010, str. 788

 

a)oczyszczenie profesjonalne zębów (niekoniecznie) → izolacja zębów od wilgoci → osuszenie zębów → aplikacja preparatu fluorkowego → usunięcie preparatu po 4 minutach → wyplucie śliny przez pacjenta → zalecenia pozabiegowe

b)oczyszczenie profesjonalne zębów (koniecznie) → osuszenie zębów → aplikacja preparatu fluorkowego → usunięcie preparatu po 4 minutach → wyplucie śliny przez pacjenta → zalecenia pozabiegowe

c)oczyszczenie profesjonalne zębów (niekoniecznie) → izolacja zębów od wilgoci → osuszenie zębów → aplikacja preparatu fluorkowego → usunięcie preparatu po 4 minutach → przepłukanie jamy ustnej wodą przez pacjenta → zalecenia pozabiegowe

3.Jaką wadę zgryzu można zaobserwować u wszystkich chorych z symetrycznymi PGMT?

 

„Chirurgia szczękowo – twarzowa” L. Kryst, wyd. V, 2011, str. 182,183

 

 

a)zgryz otwarty w odcinku przednim powikłany pseudoprzodozgryzem,

b)zgryz otwarty w odcinku przednim powikłany pseudotyłozgryzem,

c)zgryz otwarty całkowity.

4.Jaki powinien być prawidłowy przebieg klamry drucianej na zębie filarowym?

 

„Protetyka stomatologiczna” E. Spiechowicz, wydanie VI, str. 388,390

 

a)ramię retencyjne klamry powinno znajdować się pomiędzy największą wypukłością zęba a brzegiem dziąsła i przebiegać zgodnie z kształtem girlandy dziąsłowej; zakończenie ramienia retencyjnego powinno być skierowane ku szyjce zęba; ramię pośrednie znajduje się na bocznej ścianie zęba poza podcieniem; uchwyt klamry powinien przebiegać poprzecznie w stosunku do językowego/ podniebiennego stoku wyrostka zębodołowego,

b)ramię retencyjne klamry powinno znajdować się pomiędzy największą wypukłością zęba a brzegiem dziąsła i przebiegać zgodnie z kształtem girlandy dziąsłowej; zakończenie ramienia retencyjnego powinno być skierowane ku brzegowi siecznemu/ powierzchni żującej; ramię pośrednie znajduje się na bocznej ścianie zęba poza podcieniem; uchwyt klamry powinien przebiegać równolegle do językowego/ podniebiennego stoku wyrostka zębodołowego,

c)ramię retencyjne klamry powinno znajdować się pomiędzy 1/3 przydziąsłową powierzchni korony zęba a brzegiem dziąsła i przebiegać zgodnie z kształtem girlandy dziąsłowej; zakończenie ramienia retencyjnego powinno być skierowane ku brzegowi siecznemu/ powierzchni żującej; ramię pośrednie znajduje się na bocznej ścianie zęba w obrębie podcienia; uchwyt klamry
5. Coraz częściej pacjenci decydują się na leczenie implantologiczne. Jakie szczoteczki powinny być stosowane do oczyszczania implantów?

 

Praktyczna periodontologia kliniczna pod. red. Zbigniew Jańczuk, str. 122

 a) szczotki o średnicy włosia 0,18 – 0,20 mm,

b) szczotki o średnicy włosia 0,21 – 0,23 mm,

c) szczotki o średnicy włosia 0,24 – 0,26 mm.

6.Pacjentka z tyłozgryzem całkowitym jest leczona aparatem blokowym. Jak powinno się kształtować płaszczyzny wodzące w terapii tej wady?

 

„Ortopedia szczękowa” F. Łabiszewska – Jaruzelska, Wydanie IV, str. 248

a) płaszczyzny wodzące w obrębie zębów bocznych górnych wypiłowuje się skośnie od dołu i przodu ku górze i tyłowi, a w żuchwie od przodu i tyłu ku dołowi i przodowi,

b) płaszczyzny wodzące w obrębie zębów bocznych górnych wypiłowuje się skośnie od góry i przodu ku dołowi i tyłowi, a w żuchwie od dołu i tyłu ku górze i przodowi,

c) płaszczyzny wodzące w obrębie zębów bocznych górnych wypiłowuje się skośnie od dołu i tyłu ku górze i przodowi, a w żuchwie od góry i przodu ku dołowi i tyłowi.

7.Spośród rodzajów płynów stosowanych w resuscytacji płynowej wskaż płyn zawierający duże cząsteczki, z ograniczonymi możliwościami przemieszczenia się z przestrzeni wewnątrznaczyniowej, należący do tzw. koloidów:

 

Paul L. Mariono, Intensywna terapia, Elsevier Urban & Partner Wrocław, Wydanie III str. 251

 a) pełna krew,

b) osocze,

c) normosol.

8.Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej:

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 15 ust. 3a

a) 2 lat,

b) 3 lat,

c) 5 lat.

9.Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu co do zasady po upływie:

Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (art. 24 ust. 4)

 a) 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne,

b) 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne,

c) 10 lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

10.W literaturze najczęściej wymienia się kilka etapów przebiegu życia rodziny nuklearnej, którą tworzą rodzice i dzieci. Obejmują one okres od narzeczeństwa aż do momentu śmierci ostatniego z rodziców. Fazy życia rodzinnego opracowane przez Duvall w roku 1967 obejmują:

 

„Zdrowie publiczne”, T.B. Kulik, M. Latalski, Czelej, Lublin 2002 (s. 199)

 a) 5 faz,

b) 6 faz,

c) 8 faz.

ODPOWIEDZI:

 1. b)
 2. a)
 3. a)
 4. b)
 5. a)
 6. b)
 7. b)
 8. c)
 9. c)
 10. c)

logo

Darmowy test LEK

1.Jaka choroba stosunkowo często towarzyszy astmie aspirynowej:

Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.): Medycyna rodzinna, tom 1-2, Warszawa 2009, wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.266):

a)choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

b) polipy nosa,

c) atopowe zapalenie skóry.

2.W przypadku objawów ostrej niewydolności kory nadnerczy należy w pierwszej kolejności:

Pediatria- „PEDIATRIA do LEP, Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego”, Anna Dobrzańska, Józef Ryżko, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd.1(s.456)

a)podać dożylnie hydrokortyzon w dawce 1-2mg/kg m.c.,

b) zastosować nawodnienie dożylne,

c) oznaczyć stężenie 17-hydroksyprogesteronu.

 3. Przeprowadzenie badań stwierdzających śmierć mózgu powinno się odbyć:

Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.97)

a) 2-krotnie z 3-godzinnym odstępem,

b) 3-krotnie z 3-godzinnym odstępem,

c) 2-krotnie z 12-godzinnym odstępem.

4. Na czym polega terapia choroby hemolitycznej płodu:

Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2005, wydanie I (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (s.109)

a) krew podaje się do łożyska naczyniowego (żyła pępowinowa) płodu lub do jamy otrzewnowej pod kontrolą ultrasonografii, transfuzje płodowe polegają wyłącznie na uzupełniającym przetaczaniu krwi pozbawionej antygenu docelowego,

b) krew podaje się do łożyska naczyniowego (żyła pępowinowa) płodu lub do jamy otrzewnowej pod kontrolą ultrasonografii, transfuzje płodowe są transfuzjami wymiennymi,

c) krew podaje się bezpośrednio do prawego przedsionka, transfuzje płodowe nie są transfuzjami wymiennymi.

5. Według podziału czynników predysponujących, wywołujących i utrwalających bezsenność według Spielmana nagła zmiana trybu życia: przeprowadzenie się, przejście na emeryturę zaliczamy do czynników:

Jarema M, Rabe-Jabłońska J (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011 (s. 299):

a) predysponujących,

b)wywołujących,

c) utrwalających.

6.Do objawów muskarynowych zaliczamy:

Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.): Medycyna rodzinna, tom 1-2, Warszawa 2009, wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (s.979)

a) obfite poty, wzmożone ślinienie i łzawienie, nadmierne wydzielanie w drogach oddechowych, nudności i wymioty, kurczowe bóle brzucha, biegunka, zwężenie źrenic,

b) suchość skóry i śluzówek, zaczerwienie skóry, nudności i wymioty, kurczowe bóle brzucha, biegunka, rozszerzenie źrenic,

c) nudności, wymioty, bóle brzucha, gwałtowne, uporczywe i bardzo częste wypróżnienia, rozszerzenie źrenic.

 

7.Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów (American College of Surgeons)
na podstawie procentowej objętości utraconej krwi wyróżnia stopnie ostrej utraty krwi. Wskaż opis, który odpowiada stopniowi I:

Paul L. Mariono, Intensywna terapia, Elsevier Urban & Partner Wrocław, Wydanie III (s. 241)

a)utrata 15-30% całkowitej objętości krwi; przy tym stopniu utraty krwi mogą wystąpić objawy kliniczne w postaci ortostatycznych zmian częstości pracy serca i wysokości ciśnienia tętniczego (nie występują one zawsze); skurcz naczyń wywołany pobudzeniem układu współczulnego umożliwia utrzymanie ciśnienia tętniczego krwi i przepływu przez narządy ważne dla życia, ale wydzielanie moczu może się obniżyć do 20-30 ml/godz., a także przepływ przez trzewia możesię zmniejszyć; szczególne znaczenie ma zmniejszenie przepływu trzewnego, gdyż może doprowadzić do przerwania bariery jelitowej i przemieszczania się drobnoustrojów oraz zapalnych cytokin, stwarzając korzystne warunki rozwoju uogólnionego procesu zapalnego i niewydolności wielonarządowej;

b)utrata do 15% całkowitej objętości krwi; ten stopień utraty krwi jest zwykle całkowicie wyrównywany przez wypełnienie przezwłośniczkowe; ponieważ całkowita objętość krwi pozostaje zachowana, objawy kliniczne są niewielkie lub nie występują,

c)utrata 30-40% całkowitej objętości krwi; oznacza ona początek niewyrównanego wstrząsu hipowolemicznego, w którym odruchowy skurcz naczyń już nie wystarczy, aby utrzymać dostateczne ciśnienie tętnicze krwi i perfuzję narządów; następstwami klinicznymi są hipotonia i zmniejszone wydzielanie moczu (zwykle 5-15 ml/godz.); w tym stanie odruchowy skurcz naczyń systemowych może być osłabiony lub w ogóle nie wystąpić, doprowadzając do bardzo dużego spadku ciśnienia.

8.Wśród kar za wykroczenia zawodowe nie ma kary:

Ustawa o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (art. 4 ust. 1)

a) pozbawienia prawa wykonywania praktyki (zawodu) na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy,

b)pozbawienia prawa wykonywania praktyki (zawodu) w określonej miejscowości na czas określony, nie krótszy niż jeden rok,

c)pozbawienia prawa wykonywania praktyki (zawodu) w określonej miejscowościna stałe.

9. Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czymubytek języka z dużymi zaburzeniami mowy – w zależności od stopnia zaburzeń, oceniany jest według tabeli procentowej stałego, lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na (załącznik do rozp.w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym… itd.):

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 grudnia 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.)

a) od 15 do 40%,

b) od 25 do 40%,

c) 30%.

10.Do często spotykanych zaburzeń czynnościowych w chorobach wewnętrznych można zaliczyć zespół hiperwentylacyjny. U podłoża tego zespołu leżą stany lękowe. Chory w czasie napadu odczuwa silną duszność, kołatanie serca, skarży się na zawroty głowy, zdradza niepokój, przeżywa obawy, że niedługo umrze.W przypadku wyłączenia chorób organicznych i po ustaleniu, że zespół hiperwentylacyjny jest istotnie psychopochodny (między innymi na podstawie związku czasowego pomiędzy trudnościami życiowymi pacjenta a występowaniem objawów psychosomatycznych), lekarz powinien uspokoić chorego, że objawy somatyczne mają swe źródło w trudnościach życiowych. W czasie trwania napadu bardzo korzystne jest podanie pozajelitowe leku z grupy trankwilizatorów. Dalsze postępowanie polega na oddziaływaniu psychoterapeutycznym:

„Zdrowie publiczne”, T.B. Kulik, M. Latalski, Czelej, Lublin 2002 (s. 68)

a)nie łączonym z podawaniem lekówpsychotropowych,

b)łączonym zwykle z podawaniem (krótkotrwałym) leków 2 grupy psychotropowych.

c)łączonym zwykle z długotrwałym podawaniem leków 1 grupy psychotropowych,

ODPOWIEDZI

1.b)

2.a)

3.a)

4.a)

5.b)

6.a)
7.b)

8.a)

9.a)

10.b)

logo

LDEK bezpłatny test

1.Do gabinetu zgłosił się 49 – letni pacjent w celu ekstrakcji zęba 44. Pacjent wymaga zastosowania przed zabiegiem profilaktyki antybiotykowej. Jaki podasz lek, w jakiej dawce, ile czasu przed zabiegiem?

Jańczuk Z.: „Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów Stomatologii”, wydanie III (dodruk), PZWL Warszawa 2008, str. 485

a) amoksycylina, 1g, 1 godzina przed zabiegiem,

b) klindamycyna, 2g, 30 minut przed zabiegiem,

c) amoksycylina, 2g, 1 godzina przed zabiegiem.

2.Stomatolog stwierdza obecność ubytku klasy I na powierzchni żującej w zębie 84. Uznał, że najkorzystniejszym materiałem do wypełnień w tym przypadku będzie amalgamat. Jakie czynności powinien wykonać lekarz na tej wizycie?

„Stomatologia wieku rozwojowego”; M. Szpringer – Nodzak, M. Wochna – Sobańska; wyd. IV 2010, str. 327

a) całkowite opracowanie ubytku, wypełnienie ubytku, dostosowanie w zgryzie, opracowanie wypełnienia

b) całkowite opracowanie ubytku, wypełnienie ubytku, dostosowanie w zgryzie

c)całkowite opracowanie ubytku, wypełnienie ubytku

3.Do chirurga stomatologicznego zgłosił się pacjent, przygotowujący się do operacji kardiochirurgicznej, celem eliminacji ognisk zakażenia w obrębie jamy ustnej. W badaniu klinicznym lekarz stwierdza obecność czternastu zębów w jamie ustnej: korzenie zęba 17, 16, ząb 15 z kieszonką patologiczną > 7mm, ząb 13 i 23 są zdrowe, ząb 26 z głęboką próchnicą, ząb 35 z kieszonką patologiczną > 6mm, ząb 33, 32, 31, 41, 43 są zdrowe, ząb 42 z wypełnieniem kl. IV, ząb 46 z głęboką próchnicą. Pacjent zgłasza dolegliwości ze strony zęba 26 i 46. W badaniu radiologicznym w okolicy wierzchołka zęba 42 widoczne przejaśnienie. Zaplanuj odpowiednią kolejność postępowania leczniczego u tego pacjenta:

 

„Chirurgia szczękowo – twarzowa” L. Kryst, wyd. V, 2011, str. 182,183

a) ekstrakcja zęba 26 i 46, ekstrakcja korzeni zęba 17 i 16, ekstrakcja zęba 15 i 35, ekstrakcja zęba 42,

b) ekstrakcja korzeni zęba 17 i 16, ekstrakcja zęba 15 i 35, leczenie endodontyczne zęba 26, 46 i 42,

c) leczenie endodontyczne zęba 26, 46 i 42, ekstrakcja korzeni zęba 17 i 16, ekstrakcja zęba 15 i 35.

4.Podaj prawidłową kolejność pobierania wycisku metodą Marxkorsa:

 

„Protetyka stomatologiczna” E. Spiechowicz, wydanie VI, str. 275

 

a)dostosowanie łyżki indywidualnej górnej i dolnej, ustalenie zwarcia centralnego, ukształtowanie pobrzeży łyżki indywidualnej górnej i dolnej, wycisk czynnościowy górny i dolny, zakreślenie linii orientacyjnych na wałach zgryzowych, uszczelnienie strefy AH,

b)dostosowanie łyżki indywidualnej górnej i dolnej, ukształtowanie pobrzeży łyżki indywidualnej górnej i dolnej, wycisk czynnościowy górny i dolny, ustalenie zwarcia centralnego, zakreślenie linii orientacyjnych na wałach zgryzowych, uszczelnienie strefy AH,

c)ustalenie zwarcia centralnego, dostosowanie łyżki indywidualnej górnej i dolnej, ukształtowanie pobrzeży łyżki indywidualnej górnej i dolnej, wycisk czynnościowy górny i dolny, uszczelnienie strefy AH, zakreślenie linii orientacyjnych na wałach zgryzowych.

5.Stomatolog przed udzieleniem instruktażu higieny jamy ustnej i przed wykonaniem profesjonalnej higienizacji, obliczył wskaźnik API u pacjenta. Na 28 badanych przestrzeni, tylko w 10 lekarz nie stwierdził obecności płytki nazębnej. Jaka jest wartość wskaźnika API u tego pacjenta i co ona oznacza?

 

Praktyczna periodontologia kliniczna pod. red. Zbigniew Jańczuk, str. 120

a) 64%, higiena przeciętna,

b) 53%, higiena w miarę dobra,

c) 36%, higiena dostateczna.

6.Dziecko staje w postawie zasadniczej z uwypukloną klatką piersiową, odchylonymi do tyłu rękami, dłońmi skierowanymi do przodu. Głowa jest odchylona dorsalnie. Dziecko stara się maksymalnie wysunąć żuchwę. Jakie ćwiczenie zostało opisane?

 

„Ortopedia szczękowa” F. Łabiszewska – Jaruzelska, Wydanie IV, str. 216

 

a)ćwiczenie Skalouda,

b)ćwiczenie Friela,

c) ćwiczenie Rogersa.
7.Spośród rodzajów płynów stosowanych w resuscytacji płynowej wskaż płyn zawierający krwinki czerwone:

Paul L. Mariono, Intensywna terapia, Elsevier Urban & Partner Wrocław, Wydanie III str. 251

a) pełna krew,

b) albuminy,

c) roztwory Ringera.

8.W rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie zdrowia.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 2 ust. 1 i 3

a) również uważa się za wykonywanie zawodu lekarza, podobnie, jak nauczanie zawodu lekarza,

b) nie jest uważane za wykonywanie zawodu lekarza, podobnie, jak nauczanie zawodu lekarza,

c) nie jest uważane za wykonywanie zawodu lekarza, w przeciwieństwie do nauczania zawodu lekarza.

9.Rozłożenie na raty kwot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń albo odroczenie terminu ich płatności następuje w formie:

Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (84 ust. 8b)

a) decyzji,

b) postanowienia,

c) umowy.

10.Szacuje się, że udział lecznictwa wśród czynników determinujących zdrowie wynosi ok.:

 

„Zdrowie publiczne”, T.B. Kulik, M. Latalski, Czelej, Lublin 2002 (s. 189)

a) 10%,

b) 20%,

c) 25%.

ODPOWIEDZI

1.c)

2.b)

3.a)

4.a)

5.a)

6.c)

7.a)

8.a)

9.c)

10.a)

logo